Consideracions prèvies

Per consumir els serveis web d’Hèstia, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté les especificacions de la missatgeria de la PCI.

Una vegada realitzades les validacions a PRE, s’ha de realitzar les proves d’Homologació del servei d’Hèstia (que haureu d’ajuntar completes en el tiquet d’integració) per tal de poder passar a Producció. Les proves es poden trobar en l’enllaç: https://github.com/ConsorciAOC/Homologacio-Serveis#h%C3%A8stia

Documentació específica del servei Hèstia
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei Hèstia: