Per descarregar la documentació dels assentaments del MUX i del Registre Auxiliar, mitjançant Serveis Web, caldrà fer ús de la modalitat de Descàrrega d’Assentaments. Per enviar la petició XML hauràs d’utilitzar la missatgeria genèrica de la PCI.

Dins de la petició XML, en la part de dades específiques de la petició, caldrà incorporar la missatgeria específica de la modalitat MUX_DESCARREGA

Només es pot recuperar la documentació associada a assentaments generats per les aplicacions:

  • e-TRAM
  • e-NOTUM
  • EACAT/Trameses
  • SIR

per la resta d’aplicacions, NO es pot recuperar la documentació dels registres mitjançant aquesta modalitat. Un clar exemple dels assentaments que NO tenen disponible la modalitat MUX_DESCARREGA per a la descàrrega de la documentació associada a aquests, són els generats per l’aplicació eFACT (Factures Electròniques); per aquests assentaments, la descàrrega serà via integració directa al Hub d’e-FACT.

Addicionalment, com a bones pràctiques en relació amb la descàrrega de documentació associada als assentaments, comentar-vos el següent:

  • Poden existir assentaments que teniu inventariats al vostre Registre, però, per exemple, al no respondre en el temps màxim esperat de 15 segons, nosaltres acabem generant l’assentament al Registre Auxiliar EACAT. Doncs bé, la modalitat MUX_CONSULTA us serveix per revisar els assentaments que han anat a parar al Registre Auxiliar EACAT i així, evitar que feu consums innecessaris de la modalitat MUX_DESCARREGA per recuperar els documents associats als assentaments amb la vostra numeració, que en realitat, no els tenim inventariats nosaltres, ja que es van registrar finalment al Registre Auxiliar EACAT, amb la numeració típica d’aquest (E/XXXXXX-2021 o S/XXXXXX-2021).